Pro prodejce

Registrace stánků pro Ústecké Vánoce 2024

Upozorňujeme, že na svařené víno, sladké pečivo trdelník a jmelí se vztahuje exkluzivita. Na vánoční trzích bude pouze 5 stánků prodávajících svařené víno.

Registrace je možná do 8. 11. 2024


Kalkulace ceny

Ceny jsou uvedeny od prvního dne do posledního dne konání akce, tj. od 1.12.2024 do 23.12.2024.

Ceny vypočítané automatickou kalkulačkou jsou orientační. Z důvodu vysoké inflace i navýšení cen energií jsme byli nuceni ceny mírně navýšit.

Ceny jsou uvedeny včetně poplatku za elektřinu!


Objednávka stánku
Objednávka dalších služebZákladní
cena:

Celková cena
vč. dalších služeb:

Vyberte kategorii stánku + další službyOrganizační pokyny k akci

• Prodejní stánky budou mít otevřeno od 10:00 do 19:00.
• Parkování vozidel nesmí být na místě ani podél obchodů v ulici Lidické náměstí. Doporučujeme využít naplacené parkoviště u Zimního stadionu ÚnL nebo placené parkoviště Zanádraží blízko Lidického náměstí.
• Vozidla smí vjet do areálu jen pro vyložení a naložení sortimentu vždy před začátkem prodejní doby nebo po skončení.
• Za stánek se účtuje vratná kauce 3000 Kč. Kauce se vrací po vyklizení stánku a bez poškození na základě podepsaného předávacího protokolu.
• Předání stánku proběhne dle domluvy s A. Vaňourkovou na tel. 731 456 815 v termínu od 28.11. do 30.11.2024
• Doporučujeme prodejcům recyklovatelné kelímky!
Počet míst omezen!
Odesláním přihlášky se účastník akce zavazuje dodržovat Závazné podmínky účasti, Organizační pokyny, Požární a bezpečnostní pokyny.
Organizátor si vyhrazuje právo výběru stánkového prodeje a jejich umístění – O umístění bude prodejce informovat nejpozději při předání stánku.

Cena a platební podmínky

Účastník akce se zavazuje zaplatit pořadateli za poskytnutí stánku a všechny objednané služby do dne splatnosti uvedeného na smlouvě vystavené pořadatelem akce. Faktura bude zaslána na mail uvedený v hlavičce Závazné žádosti. Účastník je povinen uvádět správné údaje týkající se mailové adresy a mailovou schránku si pravidelně kontrolovat. Platba v hotovosti musí být zaplacena 28 dní před akcí. Ceny jsou stanoveny na celou dobu akce.

• Pokud se účastníkovi akce nepodaří splnit všechny jeho závazky související s akcí, může pořadatel penalizovat prodejce ve výši 5000,- za porušení smluvních podmínek.
• Prodejní stánek bude zachován v takovém stavu, v jakém jste ho od pořadatele převzali.
• Stánky jsou uzamykatelné.
• Stánkový prodejce se zavazuje, že nebude ničit travnatý povrch (nevylévat olej, svařené víno či jiné pochutiny na zem), dále nebude ničit keře, stromy a jiné živé předměty.
• Dále se zavazuje při prodeji barevných či mastných pokrmů umístit pod prodejní místo ochrannou podložku (karton, dřevěnou desku) proti poškození dlažby. V případě poškození dlažby, bude škoda účtována danému stánkaři.
• Stánkový prodejce se zavazuje, že dorazí na termíny uvedené v přihlášce.

Storno podmínky

V případě zrušení účasti 20 dnů před zahájením slavností, se účastník zavazuje uhraditorganizátorovi částku ve výši 50 % z celkové ceny všech objednaných služeb. V případě zrušení účasti na akci ve lhůtě 20 – 0 dnů před zahájením slavností, se účastník zavazuje uhradit organizátorovi částku ve výši 100 % z celkové ceny všech objednaných služeb.

Závěrečná ustanovení

V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností (např. živelné pohromy, Státního opatření) nemůže akci zahájit, nebo zajistit její konání po celou stanovenou dobu nebo na jeho části, uvědomí o tom ihned účastníky akce. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti účastníka akce zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkovi akce žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
Oprávněná osoba
Andrea Vaňourková
Tel.: 731 456 815
E-mail: vanourkova@ksul.cz

Podepsanou smlouvu zašlete na email vanourkova@ksul.cz nebo poštou na adresu Velká radební 619/33, Ústí nad Labem, 400 01 na jméno Andrea Vaňourková. V jiném případě po domluvě s pořadatelem.

V případě, že smlouvu pořadatel neobdrží do stanovené lhůty, prodejce nebude akceptován a stánek bude uvolněn jinému prodejci.